2019-04-26

Yusuke Koichi✖️Takashi Matsushita✖️Keiichiro Shibuya@Genroncafe

Yusuke Koishi✖️Takashi Matsushita✖️Keiichiro Shibuya@Genroncafe

Date:Friday, 26th April 2019 18:30 Open, 19:00 Start
Venue:Genroncafe
(6F Tshukasa-Building, 1-11-9 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo)

Guest:
Yusuke Koichi
Takashi Matsushita
Keiichiro Shibuya

Ticket:
Front Low seat/Limited to members of Tomono-kai/ADV:¥2,600 
Limited to members of Tomono-kai/ADV:¥2,100 
Limited to members of Tomono-kai/DOOR:¥2,600
ADV:¥2,600
DOOR:¥3,100

Live Stream:
Channel Members:Free
General:¥1,000